תקנון האתר “קובי פרופילים ונגישות בע”מ “

 

אתר האינטרנט של חברת קובי פרופילים ונגישות בע”מ (להלן: “החברה” ו/או “האתר”, לפי העניין) שכתובתו http://www.kobiprofiles.ad-active.co.il  (להלן – “אתר האינטרנט”), מציע למכירה מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לענף הבנייה, מוצרי נגישות ושלל רח ב של מוצרים נוספים.

 

מטרת התקנון, להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט ורכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן – “התקנון”).

הואיל ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, מתחייב הלקוח לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה בעיון ובקפידה ולמלא אחריהם.

מובהר, כי בעצם השימוש באתר האינטרנט מסכים מאשר ומצהיר הלקוח ו\או המבקר באתר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג (הלקוח, מבקר אתר האינטרנט והרוכש באמצעותו או באמצעות פנייה טלפונית, יכונו להלן – “הלקוח”).

לחברת שמורה הזכות הבלעדית לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי מבלי ליתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

 

ניהול והפעלת אתר האינטרנט

חברת חברת קובי פרופילים ונגישות בע”מ היא המנהלת והמפעילה של האתר. שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן להפנות למס’ הטלפון 03-6715586

לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 

כללי

המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

התקנון חל על שני המינים באופן זהה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.

מובהר כי כל הוראות התקנון תחולנה בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים באמצעות התקשרות טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט.

בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג וכך בין אם ביצע רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצע רכישה באמצעות הטלפון, מבלי שקרא את התקנון, על אף שאישר כי עשה כן, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. כאמור לעיל, גם במידה ולא סימן הלקוח כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ההזמנה באמצעות הטלפון על ידו מהווה הסכמה כאמור.

 

השירותים באתר

האתר הינו חנות אלקטרונית המציעה למכירה מבחר מוצרי חשמל, תעשייה, כלי עבודה של יצרנים ומותגים שונים מהארץ ומחו”ל.

למען הסר ספק, לאחר שהלקוח נרשם ומאשר באופן אקטיבי את הרשמתו לאתר ו/או את חברותו במועדון הלקוחות של האתר הוא נותן את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני יומי מהאתר, אשר מטרתו לעודד רכישת מוצרים ע”י הלקוח באתר. כמו-כן ובאותה עת, מאשר הלקוח את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה “פרסומת” אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת  kobiprofile@gmail.com

 

ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים באתר באופן מקוון ע”פ הליך הרכישה המתואר בגוף תקנון זה בהמשך, אולם ניתן גם ליצור קשר טלפוני עם החברה המפעילה ולרכוש את המוצרים, ע”י מסירת פרטים אישיים, כתובת למשלוח ופרטי תשלום לחיוב ההזמנה.

 

אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט

הנך האחראי היחיד לשימוש שאתה עושה באתר. הנך מסיר מהאתר כל אחריות בקשר עם היישום ו/או השימוש באמור באתר, בין אם נוצר ו/או הועלה לאתר על ידי משתמשים אחרים או ע”י האתר. האתר אינו מפעיל כל תוכנה זדונית או תוכנת ריגול אך ידוע לך כי אתרי אינטרנט חשופים לשימוש זדוני והשתלת תוכנות ריגול ותוכנות זדוניות ווירוסים וכי לא תמיד ניתן למנוע את הפצתם של אלו על ידי האתר ללא כוונת מפעיליו. הנך מסיר מהאתר כל אחריות לפגיעה שתיגרם לך בגין שיבוש כאמור באתר שבוצע בידי גורם חיצוני לאתר.

כמו כן האתר אינו אחראי כלפיך בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם לך כתוצאה משינויים שהאתר יבצע בצורת הצגתו, תכניו ו/או כל מאפיין אחר שלו או כתוצאה מהפסקת קיומו של האתר באופן זמני או לצמיתות  וכן מחיקה, הגבלת גישה או פגיעה באחסון של פריטים שהועלו על ידך לאתר, או פריצה לאתר על ידי “האקרים” או משתמשים בלתי מורשים אחרים ובעקבותיה העתקה של תוכן אישי שמסרת לאתר.

אתה מודע  לכך כי שימוש באתר עלול לחשוף אותך לתכנים שאינם נכונים, אינם מדויקים, מעליבים, פוגעניים וכדומה והנך מוותר על כל זכות משפטית ו/או אחרת שיש לך או שתהיה לך כנגד האתר בנוגע לפריטים שנשלחו על ידי משתמשים אחרים.

האתר מתיר למנועי חיפוש להשתמש ביישומי הסריקה הקשורים בהם כדי להעתיק חומרים מהאתר למטרת יצירת אינדקסים ציבוריים בלבד המאפשרים את מציאת החומרים האמורים בחיפוש. האתר שומר את הזכות לבטל אפשרות זו באופן כללי או במקרה ספציפי.

לאתר אין שליטה ואינו אחראי על התוכן, מדיניות הפרטיות, הבטיחות ו/או כל מאפיין אחר של אתרי אינטרנט אחרים בהם יוצגו תכני האתר וכן אינו אחראי על התוכן, מדיניות הפרטיות, הבטיחות ו/או כל מאפיין אחר של אתרי אינטרנט שקישור אליהם נכלל בתוכן המופיע באתר – בין אם קישורים אלו הושמו בדרך של פרסומת או של תוכן משתמשים.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את נוהלי הקניה באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.

האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל קנייה לפי שיקול דעתו הבלעדי לרבות במקרים שבהם יתברר שהתבצעה פעילות לא חוקית באתר, או שנגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיה טכנית.

המידע באתר עלול מעת לעת להכיל אי דיוקים לרבות במחירי המוצרים השונים או שגיאות דפוס. האתר רשאי לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת. אין האתר מתחייב כי מידע המצוי באתר במועד מסוים יהיה בו גם בהמשך.

לטובת הגולשים שובצו באתר דפי מידע העשויים לעניין את הגולש בהתאם למוצר אותו הוא מתעתד לרכוש. כל האמור בדפי המידע אלו הנו בגדר המלצה בלבד מטעם כותביהם. אין האתר אחראי לנזק שיגרם כתוצאה מפעולה לפי דפי מידע אלו.

האתר אינו מבטיח גישה רציפה וחסרת הפרעות לאתר. תפקודו של האתר עלול להיות נתון להפרעות על ידי גורמים שאינם בשליטתו של האתר. כמו כן, האתר אינו אחראי לזמינות של אתרים אליהם הוא מקושר, אינו אחראי לנכונות או דיוק הפרסומים המופיעים בו על ידי גורמים חיצוניים ואין בפרסום באתר כדי להוות אחריות כלשהי של האתר לפרסום. בהשתמשך באתר אתה מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהאמון שנתת בפרסומים המופיעים באתר ו/או בזמינות המשאבים המוצעים בפרסומים אלו.

האתר אינו אחראי לכך שהשימוש בו ו/או בתכנים המועלים בו על ידי משתמשים ו/או בפרסומים המופיעים בו יענו על דרישותיך או רצונותיך, יתבצעו ללא הפרעות, יהיו מאובטחים או ללא שגיאות, שהמידע המופיע בהם יהיה מדויק או אמין, אם פורסמו על ידי צדדים שלישיים.

 

המוצרים המוצעים למכירה באתר

האתר מציג לגולשים מגוון מוצרים המוצעים למכירה. היצע המוצרים עשוי להשתנות בכל עת וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

האתר שומר לעצמו זכות בלעדית להוסיף או לגרוע ממגוון המוצרים המוצע, וכן להוסיף או לגרוע את מספר היחידות המוצע מכל מוצר, וזאת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

כל המוצרים המוצעים באתר הנם מוצרים חדשים לחלוטין באריזותיהם המקוריות.

החברה לא תהא אחראית להרכבתם או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. כמו כן, יהא מבצע הפעולה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו של המוצר, אלא אם כן צוין אחרת.

החברה שואפת אך איננה מתחייבת למחיר הנמוך ביותר בנמצא ורשאית לבטל כל הזמנה עקב מחיר שאינו משקף את מחירו האמיתי של המוצר כתוצאה מתקלה שחלה באתר בעידכון מחירי המוצרים או מכל סיבה אחרת.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות  לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 

השימוש באתר ואופן הקניה

האתר מיועד לשימוש אישי, קימעונאי וסיטונאי.
קבלת המוצר דרך האתר מותנית באישור חברת האשראי או הפייפאל לעסקה.

רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה שברשותם כרטיס אשראי תקף (בישראל) של אחת מחברות האשראי הבאות (להלן: “חברות האשראי”): ישראכרט, ויזה, אמריקן אקספרס, לאומי קארד ו/או חשבון פייפאל.

לאחר בחירת המוצר יזין הגולש למערכת מספר פרטים אישיים הנוגעים לביצוע הקניה.

הזנת המערכת בפרטים אישיים כוזבים הינה עבירה על החוק, נגד גולשים אשר יזינו פרטים אישיים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד בעלת האתר. לבעלת האתר שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.

למרות שעל פי החוק אין הגולש חייב למסור פרטיו האישיים, החברה לא תוכל לטפל בהזמנה של גולש אשר לא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש.

 

אי השלמת הקניה מסיבות טכניות

סיבות טכניות שאינן בשליטת החברה ו/או מי מטעמה כגון הפסקות חשמל, מחשב לקוי ברשות הגולש, בעיות תקשורת ועוד, עלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה. במקרה זה יחויב הגולש רק עבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה בשלמותו.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על ידי הגולשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו משליטתה המלאה של החברה.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי תישלח הודעה מתאימה באם הפעולה אושרה או נדחתה.

במידה ואושרה, תירשם הפעולה במערכת האתר, וכמו כן תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה ו/או מי מטעמם לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לעסקה, ומועדי המשלוח למוצר יחולו על החברה אך ורק לאחר השלמת הגבייה בגינה. במידה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת התשלום תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון, ייצור עמו קשר טלפוני נציג החברה על מנת להשלים את פרטי העסקה ולצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע”י מבצע הפעולה ואישור חברת האשראי לעסקה. במקרה זה כאמור, ייחשבו זמני המשלוח למוצר רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי מטעם מבצע הפעולה, ולאחר אישור חברת האשראי לעסקה. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג החברה ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני תוך 7 ימי עסקים ממועד הפניה, תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה.

ניתן לבצע ביטול של קניה עד לרגע ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת ללא תשלום קנס כלשהו.

ובמידה וחברת האשראי תחייב את החברה בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

 

 

שיטת המכירה

המכירה הינה של מוצרים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי.

מבצע הפעולה בוחר מוצר לפי ראות עיניו, לאחר עיון בדף המכירה של האתר, ומבצע את הרכישה בהתאם להוראות האתר.

השלמת הליך המכירה מותנה באישור החברה (להלן: “קובי פרופילים ונגישות בע”מ”) ולאחר שנמצא שהמוצר קיים במלאי החברה בעת השלמת העסקה. במידה והמוצר איננו במלאי תישלח הודעת דואר אלקטרוני ו/או יווצר קשר טלפוני עם מבצע הפעולה על מנת ליידע אותו בדבר. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה באופן מידי בסכום ששילם. יובהר ויודגש כי החברה לא תהא אחראית בצורה ישירה ו/או עקיפה לנזק שייגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש עקב חוסר במלאי.

 

 

מחירים

לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע”מ (להלן – “מחיר המוצר”). המחירים אינם כוללים דמי משלוח.

החברה תהיה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. מחיר המוצר שיחייב את הלקוח הינו מחיר המוצר בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר ללקוח כהגדרתו להלן.

החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מחיר המוצר, כפי שמופיע באתר האינטרנט, אינו מהווה הטבה בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנות החברה ו\או במקומות אחרים נוספים. הלקוח אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או עריכת מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר/ים באתר האינטרנט ואין ולא תהיה שמורה לו כל זכות לטעון טענה מכל סוג ומין שהוא בקשר לתנאי הרכישה באתר.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר שהוזמן בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר כהגדרתו להלן.

 

 

אמצעי ותנאי התשלום

התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי ולקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט.

במקרה בו לא נתקבל אישור מחברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

התשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים ללא ריבית, לפי בחירת הלקוח בכפוף לסכומי הקניה. לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת טווח סכומי הרכישה שיזכו את הלקוח בפריסת תשלומים וללקוח לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

דמי משלוח

מחיר המוצר המצוין באתר אינו כולל דמי משלוח. החיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו. החברה תהיה זכאית לעדכן מפעם לפעם את דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

 

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות עמה התקשרה החברה ו/או בכל דרך אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה מפעם לפעם (להלן – “השליח“), או בדרך של איסוף עצמאי כמפורט בתקנון זה. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת שהלקוח ציין בהליך הרישום ככתובת אליה מבקש את אספקת המוצרים. יובהר, כי אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תסופק לכתובת אחת בלבד.

יובהר כי, אספקת המוצר תתבצע ידי החברה ו/או מי מטעמה והיא תקפה לכיוון אחד בלבד, קרי לבית הלקוח (או כתובת אחרת שמסר הלקוח בעת הרכישה בכפוף להוראות תקנון זה).

למען הסר ספק, החזרת מוצר מכל סיבה שהיא (בכפוף לתנאי האחריות ותקנון זה) תתבצע על ידי, באחריות, ועל חשבון  הלקוח או מי מטעמו, ישירות למחסני החברה באזור תעשייה נוף הארץ, כפר קאסם.

אספקת המוצרים תתאפשר לכל היישובים בארץ שחברת המשלוחים מספקת להם משלוחים, בהתאם לכתובת שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט כאמור, למעט יישובים מסוימים בארץ, כפי שיוחלט מפעם לפעם על ידי החברה, אשר אליהם לא תתאפשר אספקת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שללקוח תהיה  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, אף אם הלקוח סימן בעת הליך הרשמתו מען הנכלל בין היישובים בהם לא תתאפשר אספקת מוצרים באתר האינטרנט, ומען זה אף נקלט במערך ההזמנות של אתר האינטרנט וההזמנה סומנה כמאושרת. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי לקוח באתר האינטרנט לישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים (א-ה ולא כוללים ימי שישי, שבת , ערבי חג וימי חג).

התקנון של רשות הדואר לישראל, או כל גוף אחר אשר תבצע החברה באמצעותו את ההובלה והאספקה למבצע הפעולה, יחייבו גם את מבצע הפעולה.

יובהר ויודגש כי מקום ביצוע העסקה לכל דבר ועניין, ייחשב מקום מושבה של החברה (להלן: “קובי פרופילים ונגישות בע”מ”), גם במקרה בו בחר הלקוח לקבל את המוצר באמצעות דואר ו/או שליח.

מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט עד לשעה 14:00 ביום בו בוצעה הרכישה הינו בתוך 7 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר, כהגדרת מונח זה להלן.

שעות וימי האספקה – האספקה תתבצע רק בימי עסקים בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות:  08:00-16:00 על אף האמור לעיל, במקרים של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או מי מטעמם, לרבות שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים וכו’, ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים וללקוח ו/או מי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למבצע הפעולה על כל איחור או כשל באספקת המוצר/ים, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

איסוף עצמי ממחסני “קובי פרופילים ונגישות בע”מ”

הלקוח יהא רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה במהלך שעות הפעילות של החברה כמצוין באתר, ועל כן עליו יהיה לתאם זאת מראש עם נציג שירות הלקוחות של החברה, ולציין זאת במקום ייעודי בתהליך הרכישה. איסוף המוצר יתבצע תוך 14 ימי עסקים מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

 


אחריות

האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח, חלה על הלקוח בלבד, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזר הלקוח במנגנוני החיפוש המצויים באתר האינטרנט.

המוצרים הנמכרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של היצרנים ו/או הספקים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצר (בתקנון זה, “הספק“) והכל בהתאם לתעודת האחריות שתסופק יחד עם המוצר, אלא אם צוין אחרת בפרטי המוצר.

מפרטי המוצרים המפורסמים באתר ותנאי האחריות למוצרים, נמסרים על ידי הספק – ובאחריותו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, מובהר בזאת כי החברה  ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו מקולקלים או לא תקינים, אלא אם אירע הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה.

 

ביטול עסקה

הלקוח יהיה רשאי לבטל את הקנייה כולה או חלקה אף לאחר ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת תוך 14 יום מרגע קבלת המוצרים ובכפוף להשבת המוצרים עצמם באריזתם המקורית בלא שנעשה בהם שימוש ובלא שנפגמו, נחתכו, נצבעו, עורגלו, המוצרים ו/או האריזה ובצירוף חשבונית. דמי הביטול שיגבו מהלקוח יהיו 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם. את המוצרים ניתן להחזיר באמצעות דואר רשום או באמצעות הגעה פיזית לחנות ברחוב תוצרת הארץ 17, תל אביב במהלך שעות הפעילות.

החברה (חברת קובי פרופילים ונגישות בע”מ, ח.פ.: 515351666 מאזור תעשייה נוף הארץ, כפר קאסם) שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת או כל בעיה טכנית אחרת ששיבשה את מהלכה התקין של הקניה, מקרה כזה תשלח הודעה בדואר אלקטרוני לגולש.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה או איבה או טרור המונעים את המשך המכירה.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה במקרה שבו קיים חשש כי המכירה לוותה בפעולה לא חוקית כזו או אחרת של מבצע הפעולה.

בכל מקרה של ביטול מכירה תימסר הודעה ללקוח בטלפון ו/או בכתב, לכתובת המייל אותה ציין בתהליך ההרשמה לאתר.

כל האמור למעלה אינו כולל כבלים שנחתכו אותם לא ניתן להחזיר.

 

 

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו נועדה להסביר לך איזה מידע נאסף במהלך השימוש באתר, איזה שימוש נעשה במידע שנאסף וכיצד האתר מגן על מידע זה.

המידע אותו אנו אוספים מתחלק לשני סוגים:

מידע אישי הנוגע למשתמש – האתר אינו אוסף ו/או משתמש בשמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל שלך, מספר הטלפון, תעודת זהות, עיסוקך ופרטים אישיים מזהים אחרים (להלן: “מידע אישי הנוגע למשתמש”), אלא אם סופקו על ידיך לאתר מרצונך. במקרה כזה יעשה שימוש במידע האישי הנוגע למשתמש בהתאם למדיניות פרטיות זו. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה ואינה מעבירה פרטי כרטיס אשראי לצד ג’. מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש – האתר אוסף, שומר ומשתמש במידע כללי שאינו אישי הנוגע למשתמש, כדוגמת כתובת IP, סוג דפדפן, דפים שנצפו, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים, מיקומו הכללי של ה-IP וכיו”ב.

האתר רשאי לעשות שימוש ב “cookies” (קובץ קטן המכיל מחרוזת של תווים הנשלחת אל המחשב או אל כל התקן אחר שלך ומעניק לדפדפן שלך מזהה ייחודי) במהלך גלישתך בו או תוך שימוש בו דרך אתרים אחרים. האתר עושה שימוש בקבצים אלה על מנת לשפר את איכות השירות, כולל לשם שמירת העדפות משתמש, שיפור תוצאות החיפוש ומעקב אחר מגמות שימוש, כגון האופן שבו משתמשים מבצעים חיפוש.

בנוסף, האתר עשוי להתיר לצדדים שלישיים להציב “cookies” על גבי המחשב שלך. אלה דומים ל”cookies” של האתר, אולם הם מגיעים משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם צדדים שלישיים, כגון המפרסמים באתר, אשר משתמשים בהם על מנת לאסוף מידע לגבי השימוש שאתה עושה באתר המשמש גם את הצדדים השלישיים.

באפשרותך לבחור באמצעות הדפדפן בו אתה משתמש שלא לקבל “cookies” בין אם הגיעו מהאתר ובין אם מצדדים שלישיים. עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קבצים מסוג זה.

העסקאות המבוצעות באתר משולמות באמצעות סליקה באתרים מאובטחים המתמחים בכך ואינם בשליטת האתר. האתר אינו אוסף פרטי כרטיסי אשראי וככל שפרטי אשראי יתקבלו באתר הרי שאלו מאובטחים בהתאם לדרישות החוק ולא יעשה בהם כל שימוש.

ככל שתמסור לאתר “מידע אישי הנוגע למשתמש” במסגרת או לקראת ביצוע עסקה – הרי שהמידע ישמש לצורך ביצוע עסקאות מול העסק והשלמתן. האתר והחברה ימנעו מלעשות כל שימוש אחר במידע. עם זאת, מסירת “מידע אישי הנוגע למשתמש” במקום המיועד לפרסום באתר, כגון ביקורת מוצר וכדומה – הרי שהאתר והעסק רשאים לעשות כל שימוש סביר במידע במקרה כזה, לרבות פרסומו באתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, האתר רשאי לעשות שימוש ב”מידע אישי הנוגע למשתמש” לצורך יצירת קשר עמך במקרה הצורך, כגון אספקת מוצר, בירור תלונה ו/או חשש להפרת זכויות יוצרים וכד’.

כמו כן, האתר רשאי להשתמש ב”מידע אישי הנוגע למשתמש” אף אם לא נתקבלה הסכמתך במקרים הבאים: אם תפר את תנאי השימוש של האתר ו/או אם יופנה אל האתר צו שיפוטי המחייב אותו בגילוי של מידע אישי הנוגע לך ו/או בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין האתר ו/או בכל מקרה בו האתר יידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות, בין אם הן קשורות לאתר ובין אם לאו ו/או לגורם אחר במקרה בו הבעלות באתר תועבר לאותו גורם אחר ובלבד שאותו הגורם ממשיך להפעיל את האתר בהתאם לתקנון זה ו/או לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או ביטחונם האישי של בעלי, מנהלי ומפעילי האתר ו/או גופים ו/או יחידים הקשורים בהם ו/או המשתמשים האחרים באתר.

האתר וצדדים שלישיים הקשורים עמו משתמשים ב”מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש” הנאסף על מנת לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות ו/או לצורך מטרות סטטיסטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות, כולל מידע דמוגרפי וגיאוגרפי ו/או לצורך איתור וטיפול בתקלות באתר ו/או לצורך בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים ו/או לצורך מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.

האתר משתמש באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין האתר יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.

אתה מכיר בכך ומאשר בזאת כי מערכות המחשב והעברת המידע באמצעות רשת האינטרנט אינם בטוחים מיסודם, וכי אין הגנה המבטיחה שמידע שמאוחסן במחשבים או מועבר באמצעות האינטרנט יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי או חבלה על ידי אחרים.

 

 קניין רוחני והוראות נוספות

בעת השימוש באתר אתה מסכים להימנע מביצוע הפעולות הבאות ומסכים כי ביצוען יהווה הפרת תקנון זה ותאפשר לאתר לחסום אותך מלהשתמש בו וזאת מבלי לגרוע מכל אמצעי אחר העומד לרשות האתר לאכיפת תקנון זה.

ביצוע שינויים באתר, פריצה לחלקים באתר שאינך מורשה להשתמש בהם, גישה לפרטי משתמשים אחרים באופן בלתי מורשה.

שיבוש או נסיון לשבש את פעילות האתר ו/או מנגנוני האבטחה של האתר ואת מאפייניהם, לרבות מאפיינים המונעים את השימוש או ההעתקה של תוכן שהועלה בידי משתמשים אחרים או האתר עצמו או מגבילים את האופן שבו ניתן להשתמש בתכנים שבאתר.

מכירה של פרסום או חסות או כל צורה אחרת של קידום מכירות עבור התוכן הקיים באתר.

שימוש מסחרי בתוכן האתר באופן המתחרה עם האתר.

שימוש באתר באופן המפר זכויות יוצרים.

שימוש באתר באופן שיש בו פרסום לשון הרע.

אתה מסכים לא לאסוף מידע אישי כלשהו של משתמש כלשהו באתר, למעט נתונים המתפרסמים על ידי המשתמשים או האתר, לצורך יצירת קשר עמם או לביצוע עסקה עימם ואתה מתחייב שלא להשתמש במידע למעט למטרות אלו.

אתה מסכים לא להפעיל או להשתמש במערכת אוטומטית כלשהי, לרבות וללא הגבלה, כל יישום רובוט, סריקה או קורא לא מקוון, שניגשת לאתר האינטרנט. זאת, למעט אם השימוש במערכת האוטומטית הינו לצרכי פרסום האתר עצמו או תוכן ספציפי מהאתר במנועי חיפוש או באינדקס אתרים. בכל מקרה כל שימוש באתר באמצעות תוכנה יעשה באופן שאינו יוצר עומס על תעבורת המידע באתר, אינו עוקף את הגבלות השימוש בתוכנה שנקבעו באתר ואינו מפריע בכל צורה לפעולתו התקינה של האתר.

אייקונים, סמלים וכל תצוגה או מידע המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר הנם בבעלותם הבלעדית של החברה או מי מטעמה. אין להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ליתן רשיון, להשכיר או להשתמש בתוכן השייך לאתר לכל מטרה שהיא ללא הסכמה בכתב ומראש מהחברה.

האתר רשאי למנוע ממשתמש אשר הפר זכויות יוצרים, להשתמש באתר לצורך פרסום לשון הרע ו/או פרסם תוכן שאינו מתאים לאופי האתר את הגישה לאתר.

אתה מסכים לכך שהאתר יסיר כל תוכן שאינו מתאים להיות מוצג בו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר או שיש לאתר יסוד מינימלי לחשוב שהוא מפר זכויות יוצרים או מהווה פרסום לשון הרע.

 

פיצוי ושיפוי

לקוח אשר יפר מי מתנאי תקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע”י האתר ו/או החברה המפעילה או מי מטעמם בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.